Vad är SIZ?

Det är med spänning vi i LARM2020 kan presentera årets nykomling - Social Impact Zone. Social Impact Zone är ett forum där utställare och studenter som ser hållbarhet som en viktig del i arbetslivet kan mötas. Syftet med zonen är att lyfta hållbarhet och att uppmuntra både studenter och arbetsgivare att diskutera hållbarhetsfrågor, på LARM och utanför. Det kan också ge inspiration till hur du som teknolog kan inkludera hållbarhet i ditt framtida arbetsliv.

Ni hittar Social Impact Zone i matsalen i Kårallen!

Sustainergies

Sustainergies skapar möjligheter för studenter och nyexaminerade att jobba med hållbarhet i praktiken, under 2018-19 skapade vi 46 250 timmars hållbarhetsarbete!

På så vis bidrar vi till att stärka kompetensen om hållbarhet hos studenter på svenska universitet och högskolor. Våra deltagare får erfarenheter av verkligt hållbarhetsarbete som exempelvis kan omfatta miljöinnovationer, hållbar affärsutveckling, miljöledning, klimatrapportering, mänskliga rättigheter, leverantörsuppföljningar, mångfalds- och jämställdhetsarbete etc. Sustainergies drivs som en ideell organisation och verksamheten finns i hela Sverige.

För att läsa mer om Sustainergies hållbarhetsarbete, besök oss på https://sustainergies.se/omoss/

NIBE

NIBE Group är en global koncern som bidrar till ett minskat klimatavtryck och bättre utnyttjande av energi. Inom våra tre affärsområden, Climate Solutions, Element och Stoves, utvecklar, tillverkar och marknadsför vi ett brett utbud av miljövänliga och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter samt komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning och styrning inom industri och infrastruktur.

Från starten i småländska Markaryd för snart 70 år sedan, har NIBE vuxit till en global koncern med 16.600 anställda och närvaro i hela världen. Drivkraften har sedan starten varit en stark kultur av entreprenörskap och en passion för ansvarsfullt företagande. Framgångsfaktorerna har varit långsiktiga investeringar i hållbar produktutveckling och strategiska förvärv.

Genom att målmedvetet utveckla vår produktportfölj, kan vi aktivt bidra till omställningen mot fossilfri teknik och ökad energieffektivitet. Vi arbetar efter vår vision – att skapa hållbara energilösningar i världsklass.

NIBEs vision att erbjuda hållbara energilösningar innebär att vi sedan länge haft en vilja att bidra till ett hållbart samhälle på det sätt vi kan. 2014 signerade NIBE UN Global Compact och förband sig till sex av de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Valet att skriva på UN Global Compact har stärkt NIBEs redan tidigare kommunicerade värderingar; att respektera mänskliga rättigheter, ta ansvar för miljö,

ha en god arbetsmiljö samt etiska affärsmetoder såsom utbildning i anti-korruption. Genom att leverera långsiktigt hållbart värde till våra intressenter kan vi behålla god lönsamhet och agera för att tillsammans uppnå de globala utvecklingsmålen.

För att läsa mer om Nibes hållbarhetsarbete, besök https://www.nibe.eu/sv-se/nibe-group

SMHI

SMHI bidrar till ökad säkerhet, god samhällsplanering och ett uthålligt samhälle. Dygnet runt, året om levererar vi prognoser och beslutsunderlag för människor och verksamheter som är beroende av väder och vatten.

SMHI är en statlig myndighet under Miljödepartementet med uppdraget att vara ett expertorgan inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Vi förvaltar och utvecklar information om väder, vatten och klimat som ger samhällets funktioner, näringsliv och allmänhet kunskap och kvalificerat beslutsunderlag.

SMHI samarbetar med myndigheter och organisationer både inom landet och utanför. Vi representerar Sverige i flera internationella organisationer.

Hur beter sig planeten idag - och imorgon?

Grunden i vår verksamhet är ständiga observationer, bearbetningar och analyser av data om atmosfären, sjöar, hav och land. Vi kopplar ihop denna kunskap och förståelsen för sambanden i naturen och miljön med matematiska modeller, analyser och simuleringar, statistik, klimatstudier och forskning.

Konkret nytta för dig och samhället

Vi ger dagligen allmänhet och samhällsfunktioner prognoser och varnar vid allvarliga väder- och vattenhändelser.

SMHI erbjuder produkter och tjänster som utgör viktiga beslutsunderlag för exempelvis Sveriges myndigheter, organisationer och kommuner. Allt från flygväder för LFV eller forskningsuppdrag om luftföroreningar till utredningar och remissvar.

Det internationella samarbetet är omfattande. Exempelvis pågår en stor utbildningssatsning inom klimatområdet sedan flera år tillsammans med Sida, där beslutsfattare från Asien, Afrika och Sydamerika genomgår utbildningar på SMHI.

Agenda 2030

Agenda 2030 är ett viktigt fokusområde i vår verksamhet där vi jobbar med samhällsutmaningar kopplade till flera av dessa mål. 

Forskning och utveckling

Stort fokus ligger på att studera och forska om klimatets förändring och dess effekter. Vår uppgift är också att ständigt utveckla modellerna inom våra fackområden.

För att läsa mer om SMHIs hållbarhetsarbete, besök https://www.smhi.se/omsmhi/policys/miljoledning-1.8137

Vattenfall

Vi har elektrifierat industrier, drivit hem och förvandlat liv genom innovation och samarbete i mer än 100 år. Stärkta av vårt mål är vi fast beslutna att möjliggöra fossilfritt levande inom en generation. För att lyckas måste vi som ett av Europas ledande energiföretag vara fossilfria själva.

Men det är inte tillräckligt. Därför ser vi bortom vår egen bransch för att se var vi verkligen kan göra skillnad.

För Vattenfall betyder hållbarhet att ta ansvar för kommande generationer genom att bidra till hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Vi visar tydligt vårt bidrag till FN: s globala mål. Tillgång till överkomlig energi är en förutsättning för att samhället ska fungera och utvecklas på ett hållbart sätt. Vi är därför engagerade i att möta samhällets behov genom att leverera energi på ett tillförlitligt och hållbart sätt. Vi utmanar kontinuerligt sättet vi arbetar på och integrerar hållbarhetsaspekter i allt vi gör.

Följ med i vår resa mot ett fossilfritt liv inom en generation.

För att läsa mer om Vattenfalls hållbarhetsarbete, besök https://www.vattenfall.se/fokus/hallbarhet/

SICK IVP

SICK Linköping är medlem i Mjärdevi Science Park initiativet, Grön Resplan. Vårt företag arbetar aktivt med hur vi varje dag kan komma till och från kontoret på det mest hållbara sättet. Arbetet drivs av en grupp kollegor från såväl ledningsgruppen som av de anställda. Vi har lärt oss att det är viktigt att ha hållbarhetsämnen på dagordningen och göra saker som kan motivera de anställda att göra andra val i livet. Flera gånger per år erbjuder vi frukost till anställda som har valt att cykla, gå, ta bussen eller köra en grön bil i vår så kallade cykelfrukost och vi mäter också på vilket sätt vi kommer till kontoret. Därmed kan vi visa personalen om SICK Linköping förbättras eller inte. SICK Linköping håller också kontakten med hyresvärden för att förbättra omgivningen för cyklister och vandrare och flera andra aktiviteter. Vi tittar också på våra affärsresor för att kunna sänka vårt miljöavtryck också inom detta område. SICK Linköping tar en aktiv roll i Mjärdevi Science Park-nätverket för hållbarhet, eftersom vi tror att vi kan lära av andra men också dela våra egna erfarenheter för att öka utvecklingen mot en mycket mer hållbar Science Park.

 

För att läsa mer om SICK IVPs hållbarhetsarbete, besök https://www.sick.com/se/sv/om-sick/ta-socialt-ansvar/w/corporate-social-responsibility/

Svenska Kraftnät

Svenska Kraftnät har en viktig roll i Sveriges arbete för att uppnå målen i energi- och klimatpolitiken. Vi ska utveckla energieffektiva och miljöanpassade lösningar för överföring av el på stamnätet. Det gör vi bland annat genom att bedriva och stödja forskning inom miljöanpassad teknik.

EU har satt målet att andelen förnybar energi inom EU ska vara minst 27 procent år 2030. Svenska kraftnät underlättar utbyggnaden av förnybar energi genom att förstärka och bygga ut stamnätet för el. Exempelvis bygger vi nya kraftledningar för att nya stora vindkraftsanläggningar ska kunna anslutas till stamnätet och därmed bli en del av Sveriges elförsörjning.

För att läsa mer om Svenska Kraftnäts hållbarhetsarbete, besök https://www.svk.se/om-oss/

SSAB

SSAB har gett sig ut på en hållbarhetsresa som revolutionerar stålet genom hela dess livscykel från ståltillverkning till slutanvändning - och 100 % återvinningsbart. Idag avger SSABs masugnar 7 % mindre koldioxid än EU-genomsnittet, men vi vill nå längre. Innovationerna i HYBRIT-samarbetet gör att ståltillverkningen kan bli helt fossilfri före 2045.

Redan 2025 kommer ständiga förbättringar och ny processteknik att minska dagens koldioxidutsläpp med 25 %. Inte bara produktionsprocessen, utan även våra produkter och vårt utbud är delar av lösningen. Kunderna kan redan uppnå betydande koldioxidbesparingar genom att använda SSABs höghållfasta stål i sina produkter.

För att läsa mer om SSABs hållbarhetsarbete, besök https://www.ssab.se/ssab-koncern/hallbarhet

AGRICAM

Agricam utvecklar produkter och tjänster för att göra lantbruket mer hållbart, vilket är en viktig del i det globala arbetet med hållbarhet. Kärnan i vårt arbete är förebyggande djurhälsovård. Genom att arbeta förebyggande minskar vi användningen av antibiotika och motverkar antibiotikaresistensen som är ett allvarligt hälsohot. Vårt arbete går även att koppla samman med några av FN:s Globala Mål:

  1. Ingen hunger

De produkter och tjänster vi utvecklar syftar bland annat till att skapa en ökad produktivitet genom teknikutveckling och en förbättrad djurhälsa. Med en effektivare produktion skapas mer mat, vilket är viktigt för den växande befolkningen.

  1. Bekämpa klimatförändringarna

Klimatavtrycket per producerad enhet mat blir lägre ju friskare djuren är, eftersom produktionen hålls intakt.

  1. Hållbar konsumtion och produktion

På sikt har vi som mål att expandera internationellt för att stärka utvecklingsländers vetenskapliga och tekniska kapacitet för hållbar produktion.

För att läsa mer om Agricams hållbarhetsarbete, besök https://www.agricam.se/om-oss

Teach For Sweden

Teach for Sweden arbetar helhjärtat och fokuserat med att öka likvärdigheten och motverka orättvisor i svensk skola. I våras gick 17 600 elever ut högstadiet utan gymnasiebehörighet. Den största faktorn som påverkar elevers skolresultat är deras föräldrars utbildningsbakgrund. För att elever ska kunna välja sin egen framtid, och inte riskera att hamna i ett livslångt utanförskap, är en gymnasieutbildning nyckeln.

Vi på Teach for Sweden tror på alla barns lika värde och tycker att alla barn ska ha lika möjligheter att lyckas i skolan – det är en av Sveriges viktigaste rättvisefrågor!

Genom vårt Ledarskapsprogram placerar vi modiga ledare som arbetar som lärare i de skolor med störst behov och för elevers måluppfyllelse. Under två år i Ledarskapsprogrammet bidrar ledaren med ökad trygghet i skolor för elever där varaktiga lärare är sällsynt. Idag gör våra ledare skillnad för ca 20 000 barn på över 100 skolor runt om i Sverige!

För att läsa mer om Teach for Swedens hållbarhetsarbete, besök https://www.teachforsweden.se/om-oss/

Siemens

Hållbarhet - i framtida generationers intresse

Våra hållbarhetsinitiativ är en integrerad del i Siemens Strategi Program Vision 2020+. Vår förståelse av hållbarhet bygger på våra företagsvärderingar - responsible, excellent, innovative. På Siemens definierar vi hållbar utveckling som medel för att uppnå lönsam och långsiktig tillväxt. Vi utgår ifrån de 17 globala hållbarhetsmålen och FN: s 2030-agenda för hållbar utveckling, och strävar efter att balansera människor, miljö och vinst.

Miljö

Med Siemens Miljöportfölj och våra egna miljöprogram bidrar vi till resurseffektivitet och bekämpar klimatförändringarna samtidigt som vi stärker våra kunders konkurrenskraft.

Människor och samhälle

Vi sätter våra medarbetare i första rum. Vi främjar våra anställdas säkerhet och välbefinnande genom ett flertal program, samt bidrar i stort till en hållbar utveckling i samhällen där vi är verksamma.

Ansvarsfulla affärer

Vi bedriver ansvarsfulla affärer som bygger på integritet, rättvisa, öppenhet och ansvar. Detta är vår ambition.

För att läsa mer om Siemens hållbarhetsarbete, besök https://new.siemens.com/se/sv/foretagsinformation/hallbar-utveckling.html

Ramboll

Sedan starten 1945 har Ramboll ständigt arbetat för att skapa hållbara samhällen där människor och natur kan blomstra. Vi vill genom innovativa lösningar skapa framtidens samhällen.

För att läsa mer om Rambolls hållbarhetsarbete, besök https://ramboll.com/sustainability

Kodiak Rating

Kodiak Rating är en SRM & SPM-plattform som hjälper globala upphandlings- och inköpsteam att söka säkrare, smartare och mer hållbart. Vi hjälper våra kunder och användare att skapa effekt vid källan genom att effektivisera förvaltningen av deras leverantörer.

Vi ändrar spelplanen för hur företag utnyttjar värde i sina globala leveranskedjor, vid den fantastiska korsningen mellan Tech, Sourcing, Procurement, Quality & Sustainability. Från denna korsning gör vi det möjligt för företag att skala verkligt hållbart värde; förbättra hållbar affärspraxis vid sin källa, tillförse kunder och marknader med nya och innovativa produkter och tjänster genom spårbara och transparenta leveranskedjor.

För att läsa mer om Kodiaks hållbarhetsarbete, besök https://kodiakrating.com/about/

NavAlarm

Vi tror att positioneringsinformation ger mervärde för de flesta företag och industrier, och för att lösa många miljöfrågor, energisparande ansträngningar och för att minska antalet tillgångar i systemet måste man ta upp positioneringskonceptet!

För att läsa mer om NavAlarms hållbarhetsarbete, besök https://www.navalarm.com

Einride

Einride utvecklar självkörande, eldrivna lastbilar med anledning till att minska koldioxidutsläppen och förändra transportbranchen som sett likadan ut i årtionden.

För att läsa mer om Einrides hållbarhetsarbete, besök https://www.einride.tech/news/

SanaLabs

Personlig utbildning har visat sig ge fördelar i lärandet för den genomsnittliga studenten till ordningen av två standardavvikelser. Vårt uppdrag är att tillämpa de senaste genombrotten i maskininlärning för att göra personlig utbildning tillgänglig för alla - och förse dessa fördelar på global skala.

För att läsa mer om SanaLabs hållbarhetsarbete, besök https://sanalabs.com/about/

Xylem

Vatten förbinder alla. Oavsett om du är en forskare eller en konstnär, kommer det att förbinda dig. Oavsett om du är rik eller fattig, gammal eller ung. Oavsett var du bor, hur du än bor, så bryr du dig om vatten.

Vattensäkerhet är avgörande för livet och för att skapa en mer hållbar värld. Som ett ledande globalt vattenteknologiföretag tror vi att det innebär att vi har ett särskilt ansvar och möjlighet att hjälpa till att lösa intensifierade vattenutmaningar runt om i världen.

Genom våra ledande lösningar och över hela vår organisation är Xylem starkt fokuserat på vårt engagemang för hållbarhet och FN: s hållbara utvecklingsmål, ett ramverk för globala åtaganden för att skapa en rättvisare och mer hållbar värld fram till 2030.

För att läsa mer om Xylems hållbarhetsarbete, besök https://www.xylem.com/en-us/sustainability/

RISE

Vi arbetar med att värdera verksamheten utifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Det gör vi genom att följa upp varje projekt och uppdrag utifrån hur det bidrar till ett hållbart samhälle och vilket av de globala målen som det stödjer. Vi kallar detta för RISE Hållbarhetsdeklarationer. Målet är att all verksamhet ska vara deklarerad år 2020.

För att läsa mer om Rises hållbarhetsarbete, besök https://www.ri.se/sv/om-rise/hallbarhet

 

Sweco

Vi arbetar aktivt med de globala hållbarhetsmålen i alla de projekt vi tar oss an. Vi har en hållbarhetsavdelnig med koordinatorrer som enbart arbetar med att implementera hållbarhetstänk i alla led i verksamheten. Och vi lyfter det på introdutionsdagar och workshops för våra medarbetare. En viktig faktor i allt vi gör.

För att läsa mer om Swecos hållbarhetsarbete, besök https://www.sweco.se/vart-erbjudande/i-fokus/social-hallbarhet/

Columbus

Vi har under året arbetat fram vårt WHY i organisationen och hur vi kan koppla det mot de globala hållbarhetsmålen - Tillsammans med våra kunder bygger vi en "Digital transformation for a better tomorrow". Genom att förbättra våra kunders verksamheter och processer kan vi t.ex minska transporter, utsläpp, svinn och restprodukter.

För att läsa mer om Columbus hållbarhetsarbete, besök https://www.columbusglobal.com/sv/om-oss